ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Lin Shing Enterprise (Thailand)
dot
bulletAbout Us
dot
Thai Language (ภาษาไทย)
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletสินค้า
bulletความรู้เพิ่มเติม
bulletคำถามพบบ่อย
bulletติดต่อเรา
dot
Other
dot
bulletQuestions & Answers
bulletกิจกรรม
bulletนโยบาย
bulletมาตรฐาน
Community

  

 

Corporate Social Responsibility

โครงการ "หลินซินฯ สร้างงาน สร้างรายได้กับชุมชน" ปี พ.ศ. 2561

 

 

กิจกรรมสานเสวนาชุมชน: ลงพื้นที่อบรมและจัดกิจกรรมประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ครั้งที่ 1 (11/07/2561)

 

        

         

         - การมาสานเสวนาครั้งที่หนึ่ง: มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน ซึ่งเป็นประธาน รองประธาน คณะกรรมการของชุมชน และพนักงานบริษัทฯ

         - แนวทางที่ดีร่วมกันสำหรับการประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้: การประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อจำหน่ายของชุมชนและเพื่อใช้งานในครัวเรือน ได้แก่                     พวงกุญแจ ผลิตภัณฑ์นวดมือ หมอนรองคอ และเบาะรองนั่ง เป็นต้น

         - วัสดุเหลือใช้จากบริษัทฯ: เศษผ้า และเศษยาง

 

 

กิจกรรมโครงการ: ลงพื้นที่อบรมและจัดกิจกรรมประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ครั้งที่ 2 (01/12/2561)

 

    

 

    

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:  1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

                                                     2. เพื่อให้ชุมชนเกิดความรู้ในการใช้วัสดุเหลือใช้ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์

                                            3. เพื่อให้ชุมชนผู้ว่างงานหรือผู้สูงอายุมีงานอเรกทำ

 เป้าหมายของโครงการ:      1. มีพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมอย่างน้อย 15 คน และตัวแทนชุมชนอย่างน้อย 20 คน

                                                     2. มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

                                            3. ชุมชนสามารถผลิตชิ้นงานได้เองตามความต้องการ

 หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย:      1. จำนวนพนักงานของบริษัทและตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (คน): ผลสัมฤทธิ์ มีพนักงานและชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 43 คน

                                            2. จำนวนครั้งการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้ของบริษัท (ครั้ง): ผลสัมฤทธิ์ อบรมให้ความรู้จำนวน 2 ครั้ง

กิจกรรมในครั้งนี้:                  มีการมอบวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ เศษผ้า เศษยาง จำนวน 50 กิโลกรัม และอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับการประดิษฐ์ชิ้นงาน เช่น กระดุม พวงกุญแจ ดอกไม้ตกแต่ง รวมถึงมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหลังเสร็จสิ้นโครงการนี้จะรับซื้อชิ้นงานในรูปแบบพวงกุญแจ จำนวน 100 ชิ้น คิดเป็นเงิน 1,000 บาท

 

โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดสรรวัสดุเหลือใช้เศษผ้า 100 กิโลกรัม เศษยาง 100 กิโลกรัม ต่อปี

 

 

 Corporate Social Responsibility

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง บ้านหนองค่าย อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

 

   

 

 

Corporate Social Responsibility

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ กับหมู่ 3 บ้านหนองสรวง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

    

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:  1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน

                                                     2. สร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับมีจิตอาสา

 เป้าหมายของโครงการ:      1. มีพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน

 หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย:      1. จำนวนพนักงานของบริษัทและตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (คน): ผลสัมฤทธิ์ มีพนักงานร่วมกิจกรรมจำนวน 11 คน

 

กิจกรรมในครั้งนี้:                  หมู่ 3 บ้านหนองสรวงมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการมอบสิ่งของและเงินสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมจำนวน 5,000 บาท รวมถึงพนักงานทุกระดับได้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านจิตอาสาCopyright © 2010 All Rights Reserved.