ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Lin Shing Enterprise (Thailand)
dot
bulletAbout Us
dot
Thai Language (ภาษาไทย)
dot
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletสินค้า
bulletความรู้เพิ่มเติม
bulletคำถามพบบ่อย
bulletติดต่อเรา
dot
Other
dot
bulletQuestions & Answers
bulletกิจกรรม
bulletนโยบาย
bulletมาตรฐาน
Environmental

 

 

Corporate Social Responsibility

โครงการ "หลินซินฯ รักษ์ป่า ลดภาวะโลกร้อน" ปี พ.ศ. 2561

 

 

กิจกรรมที่ 1: แนะนำเพื่อนใหม่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

    

 

กิจกรรมที่ 2: ทำหนังสติ๊กและเพาะเมล็ดพันธุ์ในถุงดำ

 

              

 

กิจกรรมที่ 3: ทำโป่ง (โรงพยาบาลสัตว์) และปลูกเมล็ดต้นหว้าด้วยหนังสติ๊ก

 

                   

 

กิจกรรมที่ 4: ทำฝายหินทิ้งชะลอน้ำตอนหน้าฝนเพื่อเก็บไว้ใช้ตอนหน้าแล้ง

 

               

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:   1. พื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้นและลดปัญหาโลกร้อน

                                        2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกระดับรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

                                        3. เพื่อให้พนักงานทุกระดับรู้จักวิธีการทำโป่งและฝายชะลอน้ำซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในโครงการอื่น ๆ

                                        4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายนอก

 เป้าหมายของโครงการ:         1. มีพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คน 

หน่วยที่ใช้วัดเป้าหมาย:       1. จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ (คน): ผลสัมฤทธิ์ มีพนักงานและชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 10 คน

 กิจกรรมในครั้งนี้:                  มีกิจกรรมหลัก ๆ จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่

                                                                   1) กิจกรรมแนะนำเพื่อนใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่อย่างน้อย 7 คน ต่อสมาชิก 1 คน

                                                 2) กิจกรรมทำหนังสติ๊กและเพาะเมล็ดพันธุ์ เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันกรอกดินและใส่เมล็ดจำนวน 100 ถุง ต่อ 1 กลุ่ม

                                                 3) กิจกรรมทำโป่ง (โรงพยาบาลสัตว์) และปลูกต้นลูกหว้าด้วยหนังสติ๊ก เป้าหมายหลักในการทำโป่ง คือ การให้แร่ธาตุแก่สัตว์และช่วยเป็นยาสมานแผลเมื่อบาดเจ็บสำหรับเป้าหมายหลักในการปลูกต้นหว้าด้วยหนังสติ๊ก คือ ปลูกเพื่อเป็นอาหารของสัตว์

 

                                                 4) กิจกรรมสร้างฝายหินทิ้ง เป้าหมายหลัก คือ การช่วยชะลอน้ำให้น้ำไม่ไหลลงสู่ด้านล่างเร็วเกินไป และมีน้ำไว้ใช้ส่วนหนึ่งในฤดูแล้งCopyright © 2010 All Rights Reserved.